Privacyverklaring Clientendossiers

 

JOUW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelend therapeut/masseur, een dossier aanleggen.

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. jouw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 

1/ Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

2/ Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete

  toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die je ontvangt staan onderstaande gegevens.

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren.

 

1/ Jouw naam, adres en woonplaats.

2/ Jouw geboortedatum.

3/ De datum van de behandeling.

4/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv. 'Shiatsu behandeling’

5/ De kosten van het consult.

6/ Verzekerde nummer / naam zorgverzekeraar

 

Verwerkingsregister

Blijf Vitaal Massage, Training & Advies kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

o        Voor- en achternaam

o        Geboortedatum

o        Adresgegevens

o        Telefoonnummer

o        E-mailadres

o        IP adres

o        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

o        Gegevens over jouw activiteiten op onze website

o        Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blijf Vitaal Massage, Training & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

 

Blijf Vitaal Massage, Training & Advies verwerkt je persoonsgegevens:

o        om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken of indien je verzoekt om te worden gebeld of gemaild).

o        voor het afhandelen van jouw betaling

o        voor het verzenden van onze nieuwsbrief

o        om je de gelegenheid te bieden een online account aan te maken om afspraken te plannen

o        om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

o        om je te videobellen voor een online consult.

o        analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

o        Daarnaast kunnen wij je persoons- en gezondheidsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst is op papier en wordt niet opgeslagen in de computer. Voor het handmatig verwerken van deze gegevens vragen wij vooraf schriftelijk toestemming tijdens de intake van de behandeling.

 

Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

o        Jimdo, website www.b-lijfvitaal.nl

o        Mijndiad, om online afspraken te kunnen plannen, facturatie en dossiers bij te houden 

o        Google analytics, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de behandelovereenkomst: 20 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blijf Vitaal Massage, Training  & Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@b-lijfvitaal.nl Blijf Vitaal Massage, Training & Advies zal z.s.m. reageren, doch uiterlijk binnen 4 weken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.